งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้วิธีร่วมมือกัน เรียนรู้แบบผสมผสานกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้วิธีร่วมมือกัน เรียนรู้แบบผสมผสานกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางกิตศิรณัฏฐ์-เชียงแรง