ผู้ปกครองและนักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ ผู้ปกครองและนักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ เดินทางแสวงบุญวัดเก่าแก่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้แก่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ วัดแม่พระลูกประคำ วัดซางตาครูส และวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โดยมีคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เป็นวิทยากร นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติของแต่ละวัด เพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาผ่านแบบอย่างชีวิตของคริสตชนในสมัยก่อน

On October 8, 2022, Sr. Raymonde Phisetsak, the school director Sr. Norberta Panmisri, the assistant director ,the catholic parents and students went to retreat. They pilgrimaged to the old church of the Archdiocese of Bangkok, including Assumption Cathedral, Our Lady of the Rosary Church, Santa Cruz Church and St. Francis Xavier Church. Father Prajak Boonphao was a spiritual speaker, students learned the history of each church, increased their faith through the life of christians in the past.

2022 年 10 月 8 日,Raymonde Phisetsak 校长 和 Norberta Panmisri 副校长以及天主教家长和学生一起闭关。他们前往曼谷大主教管区的古老寺庙朝圣,包括圣母升天大教堂、玫瑰圣母教堂、圣克鲁斯教堂和圣弗朗西斯泽维尔教堂。 Prajak Boonphao 神父是一位精神演说家,学生们了解了每座寺庙的历史,并通过过去基督徒的生活增加了他们的信仰。