ผู้อำนวยการมอบของขวัญให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 23 กันยายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ มอบของขวัญให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 19 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

On September 23, 2022, Sr. Raymonde Phisetsak, the school director, gave a token of appreciation to 19 students from grades 1-6, who give pride and honor to the school by joining different competitions outside in the first semester of academic year 2022-2023.

2022 年 9 月 23 日, Raymonde Phisetsak易三仓女子小学的校长 向 19 名 1-6 年级学生致谢,他们在 2022 学年第一学期参加了不同的校外比赛,为学校感到自豪和荣誉.-2022。