แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2560 -2562

ปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร (Philosophy)
     มนุษยที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้

นโยบายของโรงเรียน (Policy)
    
 1. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และหลักการของการก่อตั้งโรงเรียนของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
     2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในระดับเตรียมปฐมวัย ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและให้รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้
     3. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ สุขภาพอนามัย ที่พักอาศัย การกีฬาและศาสนสถาน เป็นต้น
     4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมของ ทุกศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
     5. ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา อบรมที่ดี และฝึกฝนทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม และเป็นการร่วมรับภาระด้านสังคมและการจัดการศึกษาของรัฐ
     6. ระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็นตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

คติพจน์ของโรงเรียน (Motto)
“ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้าการงาน”
       การศึกษาคือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะและชี้นาแนวทางการดารงชีวิตที่มีวินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธารงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
       ศึกษาดี หมายถึง เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นอย่างเพียงพอ เช่นความรู้ด้านภาษา ด้านคิดคานวณ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่รู้ตลอดเวลา รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการงานอาชีพ มีความเจริญที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ
       มีวินัย หมายถึง การมีนิสัยที่ดีงาม การดารงชีวิตอย่างเรียบง่าย มีวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกติกา และกฎเกณฑ์ของสังคม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย
       ใจเมตตา หมายถึง การไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความสาคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตน ร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม มีน้าใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันด้วยความรักและความเสียสละ
       ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความรักและให้อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยีเข้ากับสัจธรรมอันสูงส่ง เพื่อการดารงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองแลผู้อื่น
       เลิศล้าการงาน หมายถึง มีวิสัยทัศน์ในการทางาน รักการทางาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ขยันรู้จัก พัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)
     โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณค่าพระวรสาร เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ (Mission)
    
 1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ1)
     2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมษทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น (พ2)
     3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ (พ3)
     4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ4)
     5.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5)
     6.ส่งเสริมโรงเรียนด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (พ6)


เป้าหมาย (Goal)
    
 1. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ1/ป1)
     2. นักเรียนมีผลสัมษทธิ์ทางวิชาการสูง (พ2/ป2)
     3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ (พ3/ป3)
     4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ4/ป4)
     5. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5/ป5)
     6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (พ5/ป6)
     7. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (พ6/ป7)


กลยุทธ์ (Strategy)
  
   1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่คุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ1/ป1/ย1)
     2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมษทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น (พ2/ป2/ย2)
     3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (พ3/ป3/ย3)
     4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล (พ4/ป4/ย4)
     5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5/ป5/ย5)
     6. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (พ5/ป6/ย6)
     7. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (พ6/ป7/ย7)