แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2563 -2565

ปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร (Philosophy)
     มนุษยที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้

นโยบายของโรงเรียน (Policy)
    
 1. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และหลักการของการก่อตั้งโรงเรียนของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
     2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในระดับเตรียมปฐมวัย ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและให้รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้
     3. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ สุขภาพอนามัย ที่พักอาศัย การกีฬาและศาสนสถาน เป็นต้น
     4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมของ ทุกศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
     5. ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา อบรมที่ดี และฝึกฝนทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม และเป็นการร่วมรับภาระด้านสังคมและการจัดการศึกษาของรัฐ
     6. ระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็นตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

คติพจน์ของโรงเรียน (Motto)
“ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้าการงาน”
       การศึกษาคือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะและชี้นาแนวทางการดารงชีวิตที่มีวินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธารงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
       ศึกษาดี หมายถึง เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นอย่างเพียงพอ เช่นความรู้ด้านภาษา ด้านคิดคานวณ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่รู้ตลอดเวลา รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการงานอาชีพ มีความเจริญที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ
       มีวินัย หมายถึง การมีนิสัยที่ดีงาม การดารงชีวิตอย่างเรียบง่าย มีวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกติกา และกฎเกณฑ์ของสังคม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย
       ใจเมตตา หมายถึง การไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความสาคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตน ร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม มีน้าใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันด้วยความรักและความเสียสละ
       ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความรักและให้อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยีเข้ากับสัจธรรมอันสูงส่ง เพื่อการดารงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองแลผู้อื่น
       เลิศล้าการงาน หมายถึง มีวิสัยทัศน์ในการทางาน รักการทางาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ขยันรู้จัก พัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (Goal)

1. โรงเรียนมีระบบบริหาร และจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเน้นการเป็นผู้นาผู้รับใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับมาตรฐานสากล
3. ครูสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ระบบ PLC
4. ครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีและมีทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษที่ 21
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักและรับใช้ผู้อ่ืน
6. ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทย
7. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)

1. โรงเรียนมีระบบบริหารและการประกันคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. โรงเรียนจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเน้นการเป็นผู้นาผู้รับใช้
3. โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
5. พัฒนาครูให้เป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาท่ีตนเองถนัด
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและมีทักษะที่โดดเด่นในศตวรรษที่ 21
7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสารและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย
9. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ
10. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้นา มีทักษะชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
11. ส่งเสริมผู้เรียนให้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาฉบับจริง2536_2565_1Apr2020-1