โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

วันที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วมกับโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จัดการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จำนวน 10 ห้องสอบ นักเรียนเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ 255 คน และวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 223 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสประเมินระดับความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเองเพื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น โดยรายงานผลการประเมินรายบุคคล จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

On September 4, 2022 Assumption Convent Silom School, together with Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET), held the exam at the Assumption Convent Silom School Examination Field, with a total of 10 examination rooms, 255 students took the mathematics exam; and 223 science subjects. Its purpose is to give students the opportunity to assess their level of competence. Their own math and science aspects to compare with others by reporting the results of individual assessment It will help students to effectively correct their weaknesses, strengthen their strengths and develop themselves towards excellence. The list of winners will be announced on November 15, 2022, and individual results reports can be downloaded from November 25, 2022.