ขอแสดงความยินดีกับ “มิสพรรณอร มีสาวงษ์” ที่รับการคัดเลือกให้เป็น Apple Distinguished Educator (ADE) Class of 2023

มิสพรรณอร มีสาวงษ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Apple Distinguished Educator (ADE) Class of 2023


โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับ มิสพรรณอร มีสาวงษ์ ที่รับการคัดเลือกให้เป็น Apple Distinguished Educator (ADE) Class of 2023 หรือ นักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยปรับการใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาด้วยวิธีการใหม่ๆ และมีความเป็นผู้นำการศึกษาอย่างสร้างสรรค์


โดย “มิสพรรณอร” จะได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ ADE ทั่วโลกในการพัฒนาและส่งเสริมไอเดียเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น