ASCS International Day 2022

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและมีทักษะชีวิต โดยภายในงานมีการจัดแข่งขันการประกอบอาหารนานาชาติพร้อมนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว