รับสมัครคุณครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคุณครูภาษาไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS รับสมัครคุณครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link นี้

พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1.สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ
2.สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา 1 ฉบับ
3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ช่องทางยื่นใบสมัคร
1.ยื่นใบสมัครที่ห้องทะเบียน ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.
2.ส่ง Email :wanphentothet2511@gmail.com