เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมเรียนเสริมวิชาการ 5 รายวิชา โปรแกรม Intensive Course เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนอีกมากมาย