งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

Terakeat Ontme

11 Sep 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนDR-TA ( The directed reading-thinking activity )ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนDR-TA( The directed reading-thinking activity )ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

Terakeat Ontme

11 Sep 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องผลของโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Terakeat Ontme

11 Sep 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ การสร้างแบบจําลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ การสร้างแบบจําลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Terakeat Ontme

11 Sep 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเขียนผังความคิด (Mind map) เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเขียนผังความคิด (Mind map) เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1

Terakeat Ontme

11 Sep 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้วิธีร่วมมือกัน เรียนรู้แบบผสมผสานกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้วิธีร่วมมือกัน เรียนรู้แบบผสมผสานกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3

Terakeat Ontme

11 Sep 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ บทบาทสมมุติ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ บทบาทสมมุติ

Terakeat Ontme

11 Sep 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการปฏิบัติด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่อง การปักครอสติช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการปฏิบัติด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่อง การปักครอสติช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Terakeat Ontme

23 Jul 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Terakeat Ontme

23 Jul 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Terakeat Ontme

23 Jul 2020
1 3 4 5