กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติเป็นวันที่คนไทยทุกคนมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ของตนหรือผู้ที่เป็นเสมือนแม่บังเกิดเกล้า และวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นนับเป็นวโรกาสมหามงคลอย่างยิ่ง ซึ่งพระองค์เปรียบเสมือนมารดาของแผ่นดินไทยที่เกื้อกูลเลี้ยงดูคนไทยอยู่ทุกเวลา ด้วยเหตุนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จึงได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาผู้มีพระคุณแก่ลูกทุกคน ผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น อาทิเช่น คลิปวิดีโอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน และการร่วมกิจกรรม ที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาผู้มีพระคุณ ดังต่อไปนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้ร่วมลงมือประดิษฐ์การ์ด พร้อมเขียนข้อความเพื่อแสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่ ภายใต้หัวข้อ “การ์ดนี้หนูให้แม่” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จัดทำคลิปวิดีโอ บอกรักคุณแม่ ทั้งในรูปแบบการกระทำและคำพูด ภายใต้หัวข้อ “รักแม่ให้โลกรู้”

Terakeat Ontme

26 Nov 2021

กิจกรรมไหว้ครู 2564

กิจกรรมไหว้ครู 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูที่ถือว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ศิษย์ทุกคนต้องแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน ให้ศิษย์ได้ก้าวเดินสู่หนทางที่ดีงามและเจริญก้าวหน้าในอนาคต ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางคลิปวิดิโอวันไหว้ครู พร้อมกันนั้นก็ได้ร่วมทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงการระลึกพระคุณครู ผ่านทางผลงานของนักเรียนซึ่งบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ระบายสีรูปภาพพร้อมแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4     การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5     เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “พระคุณครู” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     แต่งกลอนสี่สุภาพ ในหัวข้อ “พระคุณครู”

Terakeat Ontme

9 Nov 2021
1 3 4