วันฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ

วันฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ

คณะเซอร์ คุณครู นักเรียน พนักงาน สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ อำนวยพร ท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญมาร์การิตา มารี อาลาก๊อก และวอนขอพระพรอันอุดมจากพระเจ้า ให้ท่านอธิการิณีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพละกำลังที่เข้มแข็ง ขอพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนได้โปรดอยู่เคียงข้างและอำนวยพรอันอุดมแด่ท่านอธิการิณีเสมอ