IS : ผลงานนักเรียน

IS : ผลงานนักเรียน

วิชา IS ย่อมาจาก Independent Study คือ วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) เป็นวิชาในโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล หรือที่เรียกกันว่า  World – Class  Standard School   เพื่อสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก โดยคาดหวังยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ทั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เป็นเป้าหมายในการยกระดับการจัดการศึกษาของทั้งโรงเรียน 

บันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บูรณาการเป็นรายวิชาเพิ่มเติม คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) มีดังนี้

IS 1 การศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) มุ่งให้ผู้เรียนตั้งประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การคิดวิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ เป็นบันไดขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นปัญหา และสมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) ขั้นที่ 2 การแสวงหาเพื่อสืบค้นสารสนเทศ (Searching for Information) ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)

IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาวิธีการถ่ายทอด สื่อสารความหมาย แนวคิด ข้อมูล และองค์ความรู้ด้วยวิธีการนำเสนอที่เมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ เป็นบันไดขั้นที่ 4 การสื่อสาร และการนำเสนอ (Effective Communication)

IS 3 การนำองค์ความรู้ไปบริการสังคม (Social Service Activity) มุ่งให้ผู้เรียนนำ และประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ เป็นบันไดขั้นที่ 5 การบริการสังคม และจิตสาธารณะ (Public Service)

วิชา IS ทำให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ใช้กระบวนการต่าง ๆ ทั้ง 5 ขั้นมาสร้างเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เที่ยวไหนดี : เมืองโบราณ น้องพีชพาเที่ยว

ผลงานของเด็กหญิงเอมิกา ศรีพัฒนาสกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


วิธีทำโมจิไส้ไอศกรีม

ผลงานของเด็กหญิงภัณฑิรา หาญพิชิตศึกไพรี

เด็กหญิงพัชร์ชิยา พัชรธันยนันท์

เด็กหญิงสิริมา ประคัลภวงส์


How to … การวาดรูป

ผลงานของ เด็กหญิงตะวันวาสน์ คูสิทธิผล 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


Easy Cooking by Little Chefs

ผลงานของเด็กหญิงกตัญชลี นิลชาติและเด็กหญิงฐิติวรา ศรีสังวาลย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ปัง ชีสยืด รวมมิตร

ผลงานของ เด็กหญิงธัญญรัตน์ โพธิ์ศรี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ข้าวผัดเจ็ดสีเพิ่มพลัง

ผลงานของ เด็กหญิงกันต์ธิดา มานักฆ้อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


10 วิธีลดโลกร้อน

ผลงานของ เด็กหญิงชุติกาญจน์ สกุลยลไพศาล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


สามัคคี คือ พลัง

ผลงานของเด็กหญิง สรชา แสงธีระปิติกุล 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ชวนกันมาทำ Short Note

ผลงานของเด็กหญิงเบญญาภา หวังฤทธิไกรกุล 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5