กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดให้มี กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ในทุกระดับชั้น ตรงกับวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 นักเรียนทุกคนได้ทบทวนระเบียบวินัยเบื้องต้นของโรงเรียน เช่น เครื่องแบบ การใช้สถานที่สาธารณะร่วมกัน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรปฏิบัติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในระดับชั้นเรียนใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย

kanyapak tiraporn

30 May 2023