อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ปีการศึกษา 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย และการก่อการร้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อตัวนักเรียน และคนรอบข้าง มีความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์อันตรายและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอขอบคุณวิทยากรเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก1.นายพุทธิอาจ หงษ์ชูเวช ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก2.นายเอกรินทร์ ชูรอดภัย ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน3.นายอำนาจ จานสีตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน4.นายทินกร เครือวิเสน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน5.นายภาณุพงศ์ แตนผักแว่น ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน6.นายรัตพงษ์ ศรีมะหิ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน7.นายสงกรานต์ ศรีบุญเรือง ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน8.นายสรภัค รัชตโสภณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ภาพบรรยากาศกิจกรรม

kanyapak tiraporn

11 Jun 2024