เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา งานบริการและสวัสดิภาพ ฝ่ายบริหารจัดการ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดโดยสำนักงานเขตบางรัก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนให้กับอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อย. น้อย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในสถานศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน

kanyapak tiraporn

28 Jun 2023