ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ONET ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

kanyapak tiraporn

31 Mar 2023