คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ คณะเซอร์ ร่วมต้อนรับ คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในปีนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีคุณครูและบุคลากรใหม่ จำนวน 10 คน