งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนDR-TA ( The directed reading-thinking activity )ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนDR-TA
( The directed reading-thinking activity )ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางพิชชา-เกิดแก่นแก้ว