ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัด ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 โดยมีคณะเซอร์ คุณครู และผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้นเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองเเละนักเรียน สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดถึงกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน