“มนต์เสน่ห์แห่งภาษา ร่วมเทิดค่าเอกลักษณ์ไทย” ๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

“มนต์เสน่ห์แห่งภาษา ร่วมเทิดค่าเอกลักษณ์ไทย” วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัด กิจกรรมวันภาษาไทย ภายใต้ชื่องาน “มนต์เสน่ห์แห่งภาษา ร่วมเทิดค่าเอกลักษณ์ไทย” ได้นำเสนอเอกลักษณ์ไทยที่ทรงคุณค่าของชาติไทย ดังนี้ เอกลักษณ์ทางด้านภาษาไทย ด้านวรรณคดีไทย ด้านขนมไทย และด้านการแต่งกายตามท้องถิ่นไทย โดยผ่านการเรียงร้อยด้วยทักษะที่สำคัญทางภาษาไทย ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย อนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง สามารถคิดวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งฐานกิจกรรมการเรียนรู้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เอกลักษณ์ประจำชาติไทย และร่วมใจกันทำนุบำรุง รักษา ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

โดยในงานวันนี้ ได้รับเกียรติจากเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทย พิธีกรในงานกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ และความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ รวมถึงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าววัตถุประสงค์กิจกรรมวันภาษาไทย

ตัวแทนนักเรียนร้องทำนองเสนาะเปิดการแสดงละครเวที

การแสดงละครเวทีที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทยอย่างงดงาม เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป

ได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนนักเรียนทำขนมไทย โดยมี เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมทำขนมกับผู้ปกครอง

นักเรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เรียนรู้การใช้สำนวนภาษาจากวรรณคดีไทย รู้คุณค่าและเอกลักษณ์ด้านภาษาถิ่น ชุดแต่งกายประจำภาค รวมไปถึงเอกลักษณ์ด้านขนมไทย