การอบรม “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางประกันคุณภาพภายนอก” 23 มี.ค.67

การอบรม “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางประกันคุณภาพภายนอก” 23 มี.ค.67

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดการอบรม “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางประกันคุณภาพภายนอก” ได้รับเกียรติจาก ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เป็นวิทยากร ให้กับคณะเซอร์และคุณครูในเครือคณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมฟรังซิส วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ คอนเวนต์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา