พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา  2565

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา  2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา เพื่อวอนขอพระเจ้าประทานพระพรสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน อวยพรและคุ้มครองคณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ร่วมงานให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงโรงเรียน”On June 10, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrates the Holy Mass for the opening of academic year 2022-2023 to pray God for blessing the operations of the school, bless and protect the Sisters of Saint Paul of Chartres, teachers, students, […]

Terakeat Ontme

18 Jun 2022

อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน

อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ทีมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน”On June 7, 2022 The Bangrak Fire and Rescue Station Officers trained the teachers and students to provide basic knowledge about “How to behave safely If there is a fire in the school”.2022 年 6 月 7 日,Bangrak消防站及消防员们对本校师生进行了有关“如果学校意外发生火灾,如何安全撤离及灭火”的基本常识的培训。

Terakeat Ontme

7 Jun 2022

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 On June 2, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School leads the Liturgy of the Word for Ceremony to honor Her Majesty the Queen on the occasion of Her Majesty the Queen’s […]

Terakeat Ontme

3 Jun 2022

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนระบายสีภาพ รณรงค์งดสูบบุหรี่ เรียนรู้ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก และตอบคำถามชิงรางวัล ได้รับรางวัลจากท่านอธิการิณีและคณะเซอร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาThe Student Affairs Department organized World No Tobacco Day activities. Students painted pictures of the no smoking campaign. They learned about the history of World Tobacco Day and answered the questions for prizes, and received them from Sister Superior, Director and Vice-director on last Thursday.学生事务部组织了世界无烟日活动。 学生们画了禁烟活动的照片。 他们了解了世界烟草日的历史,并回答了有奖问题,于上周四收到了主任和副主任修女的奖品。

ICT Team

2 Jun 2022

ASCS Ontour

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม Ontour คุณครูนำชมสถานที่ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้อง English lab ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง iMusic ห้องพยาบาล ลานกีฬา โรงอาหาร และห้องสุขา ทำความรู้จักคุณครูและเพื่อน ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน

ICT Team

26 Mar 2022

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเด็กให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ICT Team

10 Mar 2022

“Keep Old Memories, Let New Adventures Begin”

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “Keep Old Memories, Let New Adventures Begin” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเก็บภาพความทรงจำร่วมกับคุณครูในแต่ละระดับชั้น ด้วยบรรยากาศความรัก ความผูกพันระหว่างคุณครูและนักเรียนOn March 3,2022 The students of prathom 6 join farewell activity “Keep Old Memories, Let New Adventures Begin” with Microsoft Teams. They review their best experiences with the teachers in every levels, fill with love and […]

ICT Team

10 Mar 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2564 และอวยพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112 ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งมิสจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ ที่เกษียณอายุในปีการศึกษานี้

ICT Team

7 Mar 2022
1 21 22 23 24