Care & Share

ฝ่ายอภิบาลจัดกิจกรรม Care and Share เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แบ่งความรักและส่งมอบกำลังใจแด่เซอร์สูงอายุ ที่บ้านพักเซอร์ผู้อาวุโส โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เยี่ยมผู้ป่วยนรีเวชและผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลเลิดสิน

ICT Team

9 Sep 2020

นิทานคุณธรรม : คุณค่าพระวรสาร

นิทานคุณธรรม คุณค่าพระวรสาร คือ คุณค่าที่พระเยซูสั่งสอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่าง ดังที่มีบันทึกในพระคัมภีร์ “พระวรสาร” ซึ่งแปลว่าข่าวดี อันหมายถึงข่าวดีแห่งความรอดพ้นของมนุษย์ และข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าผู้รักมนุษย์จนกระทั่งประทานพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแสดงพระธรรมแก่มนุษย์ และทำการกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยอัศจรรย์ต่างๆ และทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป แล้วทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อบันดาลให้มนุษย์ได้รับชีวิตนิรันดร คุณค่าพระวรสาร : ความซื่อตรง โดยเด็กหญิงฐิตาภา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณค่าพระวรสาร : ความกตัญญู โดยเด็กหญิงธนสิริ คุ้มบำรุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณค่าพระวรสาร : ความหวัง โดยเด็กหญิงชลิดา โอฬารวราวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณค่าพระวรสาร : ความรัก โดยเด็กหญิงชุติกาญจน์ โชติคงคติธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณค่าพระวรสาร : ความกตัญญู โดยเด็กหญิงอรชุตา ศุภนิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 […]

ICT Team

9 Sep 2020

คุณค่าพระวรสาร

คุณค่าพระวรสาร (Gospel Values) คือ คุณค่าที่พระเยซูสั่งสอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บรรดาสานุศิษย์และประชาชน ดังที่มีบันทึกในพระคัมภีร์ตอนที่มีชื่อเรียกว่า “พระวรสาร” ซึ่งแปลว่า “ข่าวดี” คำว่า “ข่าวดี” หมายถึง ข่าวดีแห่งความรอดพ้นของมนุษย์จากบาป หมายถึง สารความจริงอันประเสริฐที่ว่า พระเจ้ารักมนุษย์จนกระทั่งประทานพระบุตรมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไขแสดงพระองค์และสอนพระธรรมแก่มนุษย์ พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป และทรงกลับคืนพระชนมชีพ เพื่อบันดาลให้มนุษย์ได้รับชีวิตนิรันดร 1 ความเชื่อศรัทธา (Faith) (ฮบ 11:1) ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นหลักฐานมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง(1ธท 4:7) ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด  ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว(กท 3:11) คนชอบธรรมจะมีชีีีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ(รม 5:1) เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า 2.ความจริง (Truth) (อฟ 5:9) ด้วยว่าผลของพระจิตเจ้าคือ ความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้น(1ทธ 2:4) ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้มาถึงความรู้ในความจริงนั้น(3ยน 1:4) ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งกว่านี้ คือที่ได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าดำเนินตามความจริง 3.การไตร่ตรอง/ภาวนา (Reflection/Prayer) (ฟป 4:8-9) สิ่งใดจริง สิ่งใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม […]

ICT Team

18 Aug 2020