วันที่ 25 มกราคม 2566 วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ

วันที่ 25 มกราคม 2566 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ เพื่อระลึกถึงนักบุญเปาโล “อัครสาวกของคนต่างศาสนา” ผู้นำข่าวดีไปประกาศแก่ชนต่างชาติ (เทียบ กจ 9:15)

ส่วนการกลับใจของท่านนักบุญเปาโลนั้น ความจริงแล้วได้มีการกล่าวถึง การกลับใจ ไว้ในจดหมายของท่านอยู่หลากหลายแห่งด้วยกัน แต่ถ้าหากจะกล่าวถึงเหตุการณ์ ที่สามารถอธิบายถึง การกลับใจได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งมากที่สุด จะอยู่ที่ จดหมายถึงชาวฟิลิปปีในบทที่ 3 เพราะเป็นการกลับใจทั้งแนวความคิด และวิถีชีวิตในความเป็นคริสตชน เพื่อยึดมั่นในพระบุคคลของพระคริสตเจ้า

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้ใน Link นี้