Look Back with a Smile Step Forward with Courage

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เป็นประธานในงานเกษียณเกษมสันต์ Look Back with a Smile Step Forward with Courage ร่วมกันอำลาคุณครูจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ โอกาสเกษียณอายุในปีการศึกษา 2564 โดยมีคุณอรวรณ พยุหนาวีชัย นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ คุณดรุณี อิทธิพุฒิ เหรัญญิกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้