กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ASCS 113

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ASCS 113

วันที่ 5 – 6 มีนาคม พ.ศ.2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบัน ผู้บริหารและคณะครู เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อน ๆ รุ่น 113 โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมคืนแห่งแสงเทียน และกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ที่จัดขึ้นโดยคณะเซอร์ และคุณครู