ห้องเรียนแห่งอนาคต : English Lab.

มิติใหม่ของการเรียนภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการ

  • เปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ต้องนั่งฟังภาษาอังกฤษผ่านหูฟัง (headphone) มาเป็นการเรียนแบบมีส่วนร่วมในทุกมิติ ตั้งแต่ การฟัง พูด อ่าน เขียน แสดงบทบาท สมมุติ เล่นละคร ฯลฯ
  • มีการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการร่วมกันทำกิจกรรมที่หลากหลาย มีฉาก Green Screen ขนาดใหญ่ คุณภาพระดับมืออาชีพ และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระจกเงา เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตุบทบาทที่ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มแสดงได้อย่างชัดเจน
  • มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย มีการติดตั้งจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ และมี iPad เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ สามารถใช้ Application ที่หลากหลายใน iPad ค้นหา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานหรือนวัตกรรมได้อย่างสะดวก ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ