SMART Teachers

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของครู เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และในยุคปัจจุบันได้เพิ่มศักยภาพให้กับครูในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วย 1.สร้างครูมืออาชีพ “iTeachers” 1.1 ADE (Apple Distinguished Educators) จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง บุคลากรของโรงเรียนได้รับการรับรองจากบริษัท Apple ให้ได้รับรางวัล ADE (Apple Distinguished Educators) จากการที่ครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับทักษะที่นักเรียนต้องมีในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันยังได้รับการเชิญให้ไปแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ ADE ทั่วโลกด้วย 1.2 ห้องเรียน iChampions ครูจำนวนหนึ่งได้รับการคัดเลือกให้ เป็น iChampions ซึ่งคัดเลือกจากแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้เข้ามาช่วย โดยได้รับการอบรมและให้คำปรึกษาเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท Apple ประเทศไทย ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนมีการจัด iPad Summer Bootcamp เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ สำหรับในปีการศึกษาต่อไป และทุกวันศุกร์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย 2.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี โรงเรียนจัดให้ครูได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ นำปัญหาที่พบระหว่างการสอนมาสนทนา สอบถามความเห็นและหาวิธีแก้ไขร่วมกับเพื่อนครู ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา […]

ICT Team

25 Aug 2020

Applications ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

Adobe Spark Video เป็น Application ที่ช่วยในการสร้างสื่อ Video ได้ง่ายที่สุด ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที สามารถบันทึกภาพและเสียงได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถส่งต่อไปยัง Social Media อื่น ๆ หรือนำไปลงใน Website ได้ Adobe Spark Video มีเครื่องมือช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวก พร้อมกับการค้นหาภาพชนิด image หรือ icon ซึ่งมีให้เลือกใช้เป็นจำนวนมากและมีบริการเสียงเพลงประกอบพร้อมภายในตัว ผลงานที่ได้จากการสร้างงานมีความน่าสนใจ ทันสมัยและมีคุณภาพสูง นักเรียนสามารถใช้ Adobe Spark Video โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Explain Everything EDU Explain Everything EDU เป็นเสมือน SMART Board หรือกระดานอัจฉริยะ ช่วยในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการสื่อดิจิทัลได้ทุกชนิดขึ้นไปแสดงบนหน้าจอและใช้เครื่องมือของ Explain Everything EDU ประกอบคำอธิบายได้อย่างน่าสนใจ Explain Everything EDU สามารถสร้างสื่อวิดีโอจากเนื้อหาที่คุณครูมีอยู่แล้ว เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปศึกษาทบทวนได้ […]

ICT Team

25 Aug 2020

SMART Students

การนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในชั้นเรียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบรรยากาศของการเรียน วิธีการเรียนการสอน และที่สำคัญที่สุดนักเรียนเองก็ได้ปรับตัวกับการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงมากขึ้น 1.ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่น (Collaboration) สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน (Communication) รวมไปถึงมีความสามารถใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง (Digital Literacy) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ​(Critical Thinking) สามารถแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและให้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ด้วย (Creativity) 2.ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยี นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมและชิ้นงานโดยผ่านกระบวนการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ รู้จัดการตั้งสมมติฐานอย่างสร้างสรรค์ มีการวางแผนการทำงานแบบกลุ่ม มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน และมีการประเมินงาน ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้านการใช้เทคโนโลยี คือ รางวัลชนะเลิศ Creative Design Junior ในงาน International Youth Robot Competition ครั้งที่ 6 ณ เมือง แดจอน สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) รางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน Fast Reliable […]

ICT Team

25 Aug 2020

SMART Classroom

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม อนุญาตให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 นำ iPad มาใช้ที่โรงเรียนได้ตามสะดวก ภายใต้กฎกติกาในการใช้อย่างเคร่งครัดและมีการแนะนำการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี มีการระบุถึงประโยชน์และโทษในกรณีที่ใช้อย่างไม่ถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทำให้ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก และใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์ ครูให้คำสั่งที่ชัดเจนและท้าทาย มีการจำกัดเวลา และให้นักเรียนบันทึกข้อมูลที่สำคัญลงในสมุดจด มีการวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นความรู้เฉพาะของตนหรือของกลุ่ม และสามารถทำเป็น Presentation ที่สวยงามเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน ขณะเดียวกันในห้องเรียนครูและนักเรียนสามารถเลือกใช้ Applications ที่เหมาะสมกับบทเรียนได้อย่างอิสระ และยังสามารถเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ของคุณครูได้ด้วย การส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เป็นการเพิ่มพูนทักษะในด้านนี้ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันรูปแบบการเรียนยังช่วยให้นักเรียนได้มีทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการสร้างสรรค์ได้ด้วย SMART ASCS

ICT Team

24 Aug 2020

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : Active Learning

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เน้นภาคปฏิบัติ “Learning by Doing” อย่างชัดเจน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์จึงเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา น่าตื่นตาตื่นใจ มีสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้อยู่เสมอ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนถูกเติมเต็มด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น กลายเป็นห้องเรียนของ Active Learning อย่างแท้จริง นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ตั้งสมมติฐาน หาคำตอบผ่านทางการทดลองและสรุปประเมินผล ทุกขั้นตอนมีการถ่ายทำเป็น Clip VDO สามารถนำมาศึกษาเมื่อต้องการแก้ปัญหาและมีการนำข้อสรุปที่ได้ไปทำเป็น Presentation เพื่อเผยแพร่ได้ด้วย

ICT Team

24 Aug 2020

ห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ ASCS : iMusic

การเรียนหรือการฝึกฝนด้านดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างมาก ดนตรีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ช่วยในการเรียนรู้ มีการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยตรง กิจกรรมและจังหวะการเคลื่อนไหวช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้ทำงานอย่างสมดุล แม้แต่ขณะฟังดนตรี นักเรียนจะรู้สึกผ่อนคลาย ปล่อยความคิดจินตนาการไปตามบทเพลง ซึ่งส่งผลต่อสมองซีกขวา ส่วนเสียงสูงต่ำจากตัวโน้ตหรือจังหวะดนตรีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย ซึ่งเกี่ยวข้องการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างผลงานของนักเรียน ที่แสดงเอง ทำดนตรีเอง และร้องนำเองทั้งหมด Someone Like You : Adele Cover By No.17,31,32,40,41 P.6/4 อาย : สิงโต นำโชค Cover By นักเแสดง : รวิสา, ธนภรณ์, ธวัลพร และวิรัชพัชร นักร้อง,ดนตรี ธนพร ตัดต่อ,ถ่ายภาพ กมลชนก คืนข้ามปี : ดา เอ็นโดรฟิน Cover By : ??…? จากรูปแบบเดิมของการเรียนดนตรี ที่เน้นเรียนทฤษฎีดนตรี การฝึกหัดเล่นเครื่องดนตรีที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน […]

ICT Team

24 Aug 2020

ห้องเรียนแห่งอนาคต : English Lab.

มิติใหม่ของการเรียนภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการ เปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ต้องนั่งฟังภาษาอังกฤษผ่านหูฟัง (headphone) มาเป็นการเรียนแบบมีส่วนร่วมในทุกมิติ ตั้งแต่ การฟัง พูด อ่าน เขียน แสดงบทบาท สมมุติ เล่นละคร ฯลฯ มีการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการร่วมกันทำกิจกรรมที่หลากหลาย มีฉาก Green Screen ขนาดใหญ่ คุณภาพระดับมืออาชีพ และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระจกเงา เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตุบทบาทที่ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มแสดงได้อย่างชัดเจน มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย มีการติดตั้งจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ และมี iPad เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ สามารถใช้ Application ที่หลากหลายใน iPad ค้นหา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานหรือนวัตกรรมได้อย่างสะดวก ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ICT Team

21 Aug 2020

ASCS : PLC

ความหมายของ PLC PlC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทาและร่วมเรียนรู้ร่วมกัน บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรสู่คุณภาพการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนและความสุขของการทำงานร่วมกันเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ของ PLC 1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน การดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1. การรวมกลุ่มของสมาชิก คณะครูกลุ่มที่ศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 37 คน 2. วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา ค้นหาปัญหา นักเรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่เบื่อหน่ายและไม่ค่อยสนใจในวิธีการเรียนการ สอนแบบเดิม ๆ ความตั้งใจลดน้อยลง นักเรียนสนใจบทเรียนจากสื่อเทคโนโลยีมากกว่าการฟังครูบรรยาย สาเหตุและแนวทางแก้ไข วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจ นักเรียนระดับประถมศึกษามีเวลาที่จะสนใจในบทเรียนได้ไม่นาน ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เป็นแบบ Active Learning มากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ควรนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามาช่วยให้มากยิ่งขึ้น ควรสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นแบบดิจิทัล มีความทันสมัย สวยงาม ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา 3. ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม/นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning และมีการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามาช่วย เพื่อให้กิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใช้ […]

ICT Team

19 Aug 2020