ASCS : Apple Teacher

ASCS APPLE TEACHER Apple Teacher คือ โปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน และยกย่องนักการศึกษาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สำหรับการเรียนการสอน เส้นทางการเรียนรู้ที่กำหนด เวลาเองได้  เริ่มด้วยการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานบน iPad และ Mac และดำเนินต่อไปด้วยการบูรณาการ เทคโนโลยีของ Apple เข้าไปในบทเรียนทุกๆ วัน ในการเลื่อนขั้นทั้งสามส่วนครูค้นพบแรงบันดาลใจไม่มี ที่สิ้นสุดและโอกาสที่จะได้รับรางวัลสำหรับความทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น Apple Teacher ต้องมีการศึกษาบทเรียน 120 บท ซึ่งเป็น การสร้างเสริมทักษะที่จะช่วยให้การใช้ iPad หรือ Mac เพื่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องง่าย ซึ่งรวมถึงการใช้ Applications ที่ออกแบบโดย Apple อย่างเช่น Pages, Keynote, Numbers, GarageBand และ iMovie สำหรับการเรียนการสอนด้วย เมื่อได้ศึกษาบทเรียนและทดสอบความรู้การใช้ iPad หรือ […]

ICT Team

24 Mar 2022

SMART Teachers

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของครู เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และในยุคปัจจุบันได้เพิ่มศักยภาพให้กับครูในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วย 1.สร้างครูมืออาชีพ “iTeachers” 1.1 ADE (Apple Distinguished Educators) จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง บุคลากรของโรงเรียนได้รับการรับรองจากบริษัท Apple ให้ได้รับรางวัล ADE (Apple Distinguished Educators) จากการที่ครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับทักษะที่นักเรียนต้องมีในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันยังได้รับการเชิญให้ไปแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ ADE ทั่วโลกด้วย 1.2 ห้องเรียน iChampions ครูจำนวนหนึ่งได้รับการคัดเลือกให้ เป็น iChampions ซึ่งคัดเลือกจากแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้เข้ามาช่วย โดยได้รับการอบรมและให้คำปรึกษาเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท Apple ประเทศไทย ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนมีการจัด iPad Summer Bootcamp เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ สำหรับในปีการศึกษาต่อไป และทุกวันศุกร์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย 2.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี โรงเรียนจัดให้ครูได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ นำปัญหาที่พบระหว่างการสอนมาสนทนา สอบถามความเห็นและหาวิธีแก้ไขร่วมกับเพื่อนครู ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา […]

ICT Team

25 Aug 2020

Applications ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

Adobe Spark Video เป็น Application ที่ช่วยในการสร้างสื่อ Video ได้ง่ายที่สุด ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที สามารถบันทึกภาพและเสียงได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถส่งต่อไปยัง Social Media อื่น ๆ หรือนำไปลงใน Website ได้ Adobe Spark Video มีเครื่องมือช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวก พร้อมกับการค้นหาภาพชนิด image หรือ icon ซึ่งมีให้เลือกใช้เป็นจำนวนมากและมีบริการเสียงเพลงประกอบพร้อมภายในตัว ผลงานที่ได้จากการสร้างงานมีความน่าสนใจ ทันสมัยและมีคุณภาพสูง นักเรียนสามารถใช้ Adobe Spark Video โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Explain Everything EDU Explain Everything EDU เป็นเสมือน SMART Board หรือกระดานอัจฉริยะ ช่วยในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการสื่อดิจิทัลได้ทุกชนิดขึ้นไปแสดงบนหน้าจอและใช้เครื่องมือของ Explain Everything EDU ประกอบคำอธิบายได้อย่างน่าสนใจ Explain Everything EDU สามารถสร้างสื่อวิดีโอจากเนื้อหาที่คุณครูมีอยู่แล้ว เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปศึกษาทบทวนได้ […]

ICT Team

25 Aug 2020

SMART Students

การนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในชั้นเรียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบรรยากาศของการเรียน วิธีการเรียนการสอน และที่สำคัญที่สุดนักเรียนเองก็ได้ปรับตัวกับการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงมากขึ้น 1.ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่น (Collaboration) สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน (Communication) รวมไปถึงมีความสามารถใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง (Digital Literacy) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ​(Critical Thinking) สามารถแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและให้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ด้วย (Creativity) 2.ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยี นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมและชิ้นงานโดยผ่านกระบวนการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ รู้จัดการตั้งสมมติฐานอย่างสร้างสรรค์ มีการวางแผนการทำงานแบบกลุ่ม มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน และมีการประเมินงาน ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้านการใช้เทคโนโลยี คือ รางวัลชนะเลิศ Creative Design Junior ในงาน International Youth Robot Competition ครั้งที่ 6 ณ เมือง แดจอน สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) รางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน Fast Reliable […]

ICT Team

25 Aug 2020

SMART Classroom

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม อนุญาตให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 นำ iPad มาใช้ที่โรงเรียนได้ตามสะดวก ภายใต้กฎกติกาในการใช้อย่างเคร่งครัดและมีการแนะนำการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี มีการระบุถึงประโยชน์และโทษในกรณีที่ใช้อย่างไม่ถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทำให้ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก และใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์ ครูให้คำสั่งที่ชัดเจนและท้าทาย มีการจำกัดเวลา และให้นักเรียนบันทึกข้อมูลที่สำคัญลงในสมุดจด มีการวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นความรู้เฉพาะของตนหรือของกลุ่ม และสามารถทำเป็น Presentation ที่สวยงามเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน ขณะเดียวกันในห้องเรียนครูและนักเรียนสามารถเลือกใช้ Applications ที่เหมาะสมกับบทเรียนได้อย่างอิสระ และยังสามารถเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ของคุณครูได้ด้วย การส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เป็นการเพิ่มพูนทักษะในด้านนี้ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันรูปแบบการเรียนยังช่วยให้นักเรียนได้มีทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการสร้างสรรค์ได้ด้วย SMART ASCS

ICT Team

24 Aug 2020

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : Active Learning

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เน้นภาคปฏิบัติ “Learning by Doing” อย่างชัดเจน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์จึงเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา น่าตื่นตาตื่นใจ มีสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้อยู่เสมอ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนถูกเติมเต็มด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น กลายเป็นห้องเรียนของ Active Learning อย่างแท้จริง นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ตั้งสมมติฐาน หาคำตอบผ่านทางการทดลองและสรุปประเมินผล ทุกขั้นตอนมีการถ่ายทำเป็น Clip VDO สามารถนำมาศึกษาเมื่อต้องการแก้ปัญหาและมีการนำข้อสรุปที่ได้ไปทำเป็น Presentation เพื่อเผยแพร่ได้ด้วย

ICT Team

24 Aug 2020

ห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ ASCS : iMusic

การเรียนหรือการฝึกฝนด้านดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างมาก ดนตรีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ช่วยในการเรียนรู้ มีการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยตรง กิจกรรมและจังหวะการเคลื่อนไหวช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้ทำงานอย่างสมดุล แม้แต่ขณะฟังดนตรี นักเรียนจะรู้สึกผ่อนคลาย ปล่อยความคิดจินตนาการไปตามบทเพลง ซึ่งส่งผลต่อสมองซีกขวา ส่วนเสียงสูงต่ำจากตัวโน้ตหรือจังหวะดนตรีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย ซึ่งเกี่ยวข้องการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างผลงานของนักเรียน ที่แสดงเอง ทำดนตรีเอง และร้องนำเองทั้งหมด Someone Like You : Adele Cover By No.17,31,32,40,41 P.6/4 อาย : สิงโต นำโชค Cover By นักเแสดง : รวิสา, ธนภรณ์, ธวัลพร และวิรัชพัชร นักร้อง,ดนตรี ธนพร ตัดต่อ,ถ่ายภาพ กมลชนก คืนข้ามปี : ดา เอ็นโดรฟิน Cover By : ??…? จากรูปแบบเดิมของการเรียนดนตรี ที่เน้นเรียนทฤษฎีดนตรี การฝึกหัดเล่นเครื่องดนตรีที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน […]

ICT Team

24 Aug 2020

ห้องเรียนแห่งอนาคต : English Lab.

มิติใหม่ของการเรียนภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการ เปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ต้องนั่งฟังภาษาอังกฤษผ่านหูฟัง (headphone) มาเป็นการเรียนแบบมีส่วนร่วมในทุกมิติ ตั้งแต่ การฟัง พูด อ่าน เขียน แสดงบทบาท สมมุติ เล่นละคร ฯลฯ มีการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการร่วมกันทำกิจกรรมที่หลากหลาย มีฉาก Green Screen ขนาดใหญ่ คุณภาพระดับมืออาชีพ และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระจกเงา เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตุบทบาทที่ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มแสดงได้อย่างชัดเจน มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย มีการติดตั้งจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ และมี iPad เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ สามารถใช้ Application ที่หลากหลายใน iPad ค้นหา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานหรือนวัตกรรมได้อย่างสะดวก ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ICT Team

21 Aug 2020

ASCS : PLC

ความหมายของ PLC PlC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทาและร่วมเรียนรู้ร่วมกัน บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรสู่คุณภาพการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนและความสุขของการทำงานร่วมกันเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ของ PLC 1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน การดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1. การรวมกลุ่มของสมาชิก คณะครูกลุ่มที่ศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 37 คน 2. วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา ค้นหาปัญหา นักเรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่เบื่อหน่ายและไม่ค่อยสนใจในวิธีการเรียนการ สอนแบบเดิม ๆ ความตั้งใจลดน้อยลง นักเรียนสนใจบทเรียนจากสื่อเทคโนโลยีมากกว่าการฟังครูบรรยาย สาเหตุและแนวทางแก้ไข วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจ นักเรียนระดับประถมศึกษามีเวลาที่จะสนใจในบทเรียนได้ไม่นาน ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เป็นแบบ Active Learning มากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ควรนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามาช่วยให้มากยิ่งขึ้น ควรสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นแบบดิจิทัล มีความทันสมัย สวยงาม ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา 3. ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม/นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning และมีการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามาช่วย เพื่อให้กิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใช้ […]

ICT Team

19 Aug 2020