เชิญชวนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้น

โรงเรียนเปิดอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เปิดบ้านบริการทางวิชาการและการเรียนรู้สำหรับการเรียนของนักเรียน💕เชิญชวนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้นคอร์สพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนอายุ 5-6ปี (อนุบาล 3 )สามารถเลือกลงเรียน ได้ตามความสนใจ คอร์สที่โรงเรียนเปิดสอนCreative ArtLearning by CookingStem For Kids 💞ทั้ง 3 กิจกรรม เริ่มลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2566ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2566ชำระค่าเรียนหลังจากประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ทำการจองสิทธิ์ผ่านการสแกน QR Code ตามไฟล์ภาพที่แนบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Line Open Chat

Terakeat Ontme

15 Dec 2023

Apple Distinguished School (Thai)

ตั้งแต่ปี 2013 เราเริ่มการใช้เทคโนโลยีของ Apple เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ร่วมกันคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัดนี้เรามีความยินดีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น Apple Distinguished School ประจำปี 2023-2026 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษา บริหารงานโดยภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูและผู้ปกครอง ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านวิชาการเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ได้จุดประกายความคิดให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ก้าวสู่การเรียนการสอนในยุคใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เป็นการเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ โดยมีครูคอยอำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเสริมทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการทบทวนตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนจึงได้กำหนดแผนงานด้านเทคโนโลยี มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี จัดโปรแกรมการเรียนแบบ 1:1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปรับเปลี่ยนทุกห้องเรียนให้เป็น Smart Classroom […]

ICT Team

14 Nov 2023

Apple Distinguished School

Since 2013, we have been using Apple technology to enhance learning experience and teaching methodology; to promote creativity, collaboration and critical thinking; and to create learning innovations. Now, we are delighted to be recognized as an “Apple Distinguished School” for the years 2023 – 2026. Assumption Convent Silom School is a primary Catholic school administered […]

ICT Team

14 Nov 2023

คำถามเปลี่ยนชีวิต เมื่อไหร่ฉันถึงจะรวยเสียที…เมื่อไหร่ฉันถึงจะพอเสียที

บทความส่งเสริมศรัทธาจากนิตยสาร “แม่พระยุคใหม่” ฉบับที่ 146 อ่านบทความ “คำถามเปลี่ยนชีวิต เมื่อไหร่ฉันถึงจะรวยเสียที…เมื่อไหร่ฉันถึงจะพอเสียที”

ICT Team

26 Sep 2022

ASCS : Apple Teacher

ASCS APPLE TEACHER Apple Teacher คือ โปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน และยกย่องนักการศึกษาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สำหรับการเรียนการสอน เส้นทางการเรียนรู้ที่กำหนด เวลาเองได้  เริ่มด้วยการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานบน iPad และ Mac และดำเนินต่อไปด้วยการบูรณาการ เทคโนโลยีของ Apple เข้าไปในบทเรียนทุกๆ วัน ในการเลื่อนขั้นทั้งสามส่วนครูค้นพบแรงบันดาลใจไม่มี ที่สิ้นสุดและโอกาสที่จะได้รับรางวัลสำหรับความทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น Apple Teacher ต้องมีการศึกษาบทเรียน 120 บท ซึ่งเป็น การสร้างเสริมทักษะที่จะช่วยให้การใช้ iPad หรือ Mac เพื่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องง่าย ซึ่งรวมถึงการใช้ Applications ที่ออกแบบโดย Apple อย่างเช่น Pages, Keynote, Numbers, GarageBand และ iMovie สำหรับการเรียนการสอนด้วย เมื่อได้ศึกษาบทเรียนและทดสอบความรู้การใช้ iPad หรือ […]

ICT Team

24 Mar 2022
1 2 3