แสดงความขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จากการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างปีการศึกษา 2565-2567

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แสดงความขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จากการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างปีการศึกษา 2565-2567

ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในหัวข้อ Introduction to Power BI และนักเรียนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาจากค่ายโค้ดดิ้งเปลี่ยนโลก Coding for a Better World: Coding Smart Project for UN Sustainable Goals with Micro:bit ในช่วงเมษายน 2565 ที่ผ่านมา และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3-6 ได้รับความรู้ จากการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ICT หัวข้อ “Security Awareness” ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของภัยจากโลกออนไลน์ในเด็ก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

จึงขอแสดงความขอบคุณคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้อนุเคราะห์จัดกิจกรรมต่างๆ มา ณ ที่นี้