ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : Active Learning

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เน้นภาคปฏิบัติ “Learning by Doing” อย่างชัดเจน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์จึงเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา น่าตื่นตาตื่นใจ มีสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้อยู่เสมอ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนถูกเติมเต็มด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น กลายเป็นห้องเรียนของ Active Learning อย่างแท้จริง นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ตั้งสมมติฐาน หาคำตอบผ่านทางการทดลองและสรุปประเมินผล ทุกขั้นตอนมีการถ่ายทำเป็น Clip VDO สามารถนำมาศึกษาเมื่อต้องการแก้ปัญหาและมีการนำข้อสรุปที่ได้ไปทำเป็น Presentation เพื่อเผยแพร่ได้ด้วย