น้อมรำลึกสุนทรภู่กวีไทย ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด

น้อมรำลึกสุนทรภู่กวีไทย ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ภายใต้ชื่องาน “น้อมรำลึกสุนทรภู่กวีไทย ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานที่มีชื่อเสียงของพระสุนทรโวหาร (ภู่) โดยบูรณาการกิจกรรมในสัปดาห์วันสุนทรภู่ ตั้งแต่วันที่ 24-26 มิ.ย. 2567 ในคาบเรียนวิชาภาษาไทย นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรม

In celebration to Sunthorn Phu day, the Thai Language Department organized different activities on 26 June 2024. This is to commemorate the greatest Thai poet – Phra Sunthorn Woharn. The activities included his history and works which made him popular. Also, from 24-26 June, the students gained knowledge from the fun learning activities that their Thai teachers prepared during their Thai classes. In addition to the said celebration, the school also had a campaign against drugs. The goal of the campaign was to make students aware about the dangers of it in someone’s life.

2024 年 6 月 26 日、泰文部举办了不同的活动,为了纪念诗人 “顺通普“ ,活动中介绍了他的生平、作品。此外6 月 24 日至 26 日,在泰语课上,泰语为学生准备了各种有趣的课堂活动以便让学生获得知识。除了纪念诗人 “顺通普“ 活动,学校还举办了呼吁禁毒活动,活动的目的是让学生意识到毒品的危害。