ตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2566

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตบางรัก โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารที่โรงเรียนเพื่อเป็นการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และด้านเคมี รวมถึงการดูแลเรื่องมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเรียนได้บริโภคและอุปโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอ