เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ใน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ใน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023

รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ จากการเข้าแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยชมรมครูหุ่นยนต์ไทยร่วมกับบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และ เครือข่ายทางการศึกษา จัดงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023 มีผู้แข่งขันมากกว่า 2,000 คน นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ลักษณะของผู้ประกอบการ นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับประสบการณ์การนำเสนอเป็นอย่างดี

สำหรับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Mini Logistic Bot และ รางวัล Mini Gundam โดยมีรายนามดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mini Gundam และ

รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Mini Logistic Bot

– เด็กหญิง ภัทราพร วนาทรัพย์สงวน ป.5

– เด็กหญิง ณทักษพร อภิเกษมสันติ์ ป.6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mini Gundam สาย F และ รองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัล Mini Logistic Bot สาย F

– เด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4

– เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Mini Gundam สาย F และรองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัล Mini Logistic Bot สาย E

– เด็กหญิงจิรภิญญา ศุขสุฤทธิ์ ป.4

– เด็กหญิงชญานิศ อิษฎ์สกุลวงค์ ป.4

รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล Mini Logistic Bot

– เด็กหญิงวริศนันท์ ดาวสุวรรณศรี ป.6

– เด็กหญิงณัฐณิชา แต่ผู้เจริญ ป.6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Mini Gundam สาย F

– เด็กหญิงณปภัช​ ชาญชิดชิงชัย​ป.4

– เด็กหญิงเรณุกา วงศ์วิวัฒน์ชัย​ ป.4