รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

  1. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  2. ครูศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
  3. ครูวิทยาคำนวณ จำนวน 1 อัตรา

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link นี้

พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1.สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ
2.สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา 1 ฉบับ
3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)