งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Terakeat Ontme

23 Jul 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเกม และเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเกม และเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

Terakeat Ontme

23 Jul 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พฒันาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ของนักเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พฒันาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ของนักเรียน

Terakeat Ontme

23 Jul 2020

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบเกม (Game Based Learning)

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบเกม (Game Based Learning)

Terakeat Ontme

23 Jul 2020

พิธีมอบตนเป็นศิษย์

พิธีมอบตนเป็นศิษย์ การจัดพิธีมอบตนเป็นศิษย์นั้นเนื่องในสถานการ์ณ โควิท-19 ในปีนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วันโดยทั้ง 2 วันนั้นได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบตนเป็นศิษย์ ของนักเรียนกลุ่มเรียนวันคู่ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดในวันที่16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 และนักเรียนกลุ่มวันคี่จัดในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

Terakeat Ontme

22 Jul 2020
1 5 6 7