กิจกรรม Care and Share ที่บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนคุณครูและนักเรียนจัดกิจกรรม Care and Share ที่บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง นำปัจจัย สิ่งของไปช่วยเหลือเด็ก ๆ และผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอขอบคุณในความมีน้ำใจดีของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการส่งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และผู้ป่วยสูงอายุ มา ณ โอกาสนี้ On November 28, 2022, Sr. Norberta Panmisri, the assistant director of Assumption Convent Silom School, together with the teachers and students organized Care and Share activities at Camillian Home for […]

ICT Team

4 Dec 2022

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1 “เทียนแห่งความหวัง”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1 เทียนแห่งความหวังถูกจุดขึ้น เพื่อเตรียมจิตใจทุกคนรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่ On November 28, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen, SPC the school superior, lead the Liturgy of the Word for the first week of advent. The candle of hope was lit to prepare the hearts of all, who await the coming of our Savior. 2022年11月28日,Margarita Kitcharoen […]

ICT Team

4 Dec 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เพื่อให้คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีและระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับทั้งหลาย ญาติพี่น้องและผู้ไม่มีใครคิดถึง On November 2, 2022, The Pastoral department organized a mass for the Commemoration of All the Faithful Departed or All Souls Day. Fr.Surasak Ampaporn celebrated the mass for the sisters of Congregation of Saint Paul of Chartres, catholic teachers and students attended the ceremonies. […]

ICT Team

11 Nov 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เพื่อให้คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีฉลองและระลึกถึงบรรดานักบุญในพระศาสนจักร On November 1, 2022, The Pastoral department organized a mass for the Solemnity of all Saints. Fr.Surasak Ampaporn celebrated the mass for the sisters of Congregation of Saint Paul of Chartres, catholic teachers and students attended the ceremonies and commemorate the saints of the Church. […]

ICT Team

1 Nov 2022

คุณครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านเพชรสำราญ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ และคุณครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านเพชรสำราญ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง เป็นวิทยากร คุณครูได้มีเวลาไตร่ตรองพระวาจา ปฏิบัติกิจศรัทธาและเพิ่มพูนชีวิตฝ่ายจิต On October 15-16, 2022, Sr. Raymonde Phisetsak, the school director Sr. Norberta Panmisri, the assistant director and the catholic teachers went to retreat at Baan Petchsamran ,Prachubkhirikhan. Father Prud Thipthong,C.Ss.R. was the spiritual speaker, He led […]

ICT Team

22 Oct 2022

ผู้ปกครองและนักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ ผู้ปกครองและนักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ เดินทางแสวงบุญวัดเก่าแก่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้แก่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ วัดแม่พระลูกประคำ วัดซางตาครูส และวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โดยมีคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เป็นวิทยากร นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติของแต่ละวัด เพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาผ่านแบบอย่างชีวิตของคริสตชนในสมัยก่อน On October 8, 2022, Sr. Raymonde Phisetsak, the school director Sr. Norberta Panmisri, the assistant director ,the catholic parents and students went to retreat. They pilgrimaged to the old church of the Archdiocese […]

ICT Team

21 Oct 2022

ค่ายพระคัมภีร์

วันที่ 10-11 กันยายน 2565 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 8 คน เข้าร่วมค่ายพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 7 ศึกษาพระคัมภีร์หนังสืออพยพ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของโมเสส ผู้นำชาวอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ การทำพันธสัญญาของพระเจ้ากับชาวอิสราเอลและประทานพระบัญญัติสิบประการ นักเรียนนำคำสอนของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน On September 10-11, 2022, 8 Catholic students in grades 5-6 attended the 7th Bible camp of Archdiocese of Bangkok at Ban Phu Wan, Nakhon Pathom Province. They studied the Exodus and learned about Moses’ […]

ICT Team

14 Sep 2022

กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ มาจัดกิจกรรมในวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพระคัมภีร์หนังสืออพยพและนำบทสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต On August 19, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School executed the opening ceremony for Bible Week activities. The staffs of the Catechetical Center of Bangkok Archdiocese organized an activity on August 22-26, 2022 to enable […]

ICT Team

1 Sep 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม On August 17, 2022 Fr. Surasak Ampaporn organizes the online moral camp for grades 1-3 students at Assumption Convent Silom School. 2022 年 8 月 17 日 Surasak Ampaporn 神父,在 易三仓女子小学 为一至三年级的小学生组织了在线道德夏令营

ICT Team

1 Sep 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม On August 17, 2022 Fr. Surasak Ampaporn organizes the online moral camp for grades 1-3 students at Assumption Convent Silom School. 2022 年 8 月 17 日 Surasak Ampaporn 神父,在 易三仓女子小学 为一至三年级的小学生组织了在线道德夏令营

ICT Team

19 Aug 2022
1 2 3