บทคัดย่องานวิจัย – 03 ปีการศึกษา 2566

เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคSQ3Rร่วมกับGame- Based Learning ในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

03-บทคัดย่อ66-พรรณอร-OK