บทคัดย่องานวิจัย – 26 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาการงานอาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

kanyapak tiraporn

1 Jun 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 25 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาทักษะการโจทย์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

kanyapak tiraporn

1 Jun 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 24 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงและปริมาตร โดยใช้วิธีการแบบเปิด(Open Approach) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

kanyapak tiraporn

1 Jun 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 23 ปีการศึกษา 2566

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิค LT-PL เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

kanyapak tiraporn

1 Jun 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 19 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสุขศึกษาเรื่อง ลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้เทคนิคการสอนแบบแฮร์บาร์ตของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 18 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เรื่อง “วัฒนธรรมท้องถิ่น” ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 17 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในรายวิชาดนตรี ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การตั้งคำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 16 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาทักษะการคูณจำนวนนับโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

kanyapak tiraporn

31 May 2024
1 2 3