บทคัดย่องานวิจัย – 25 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาทักษะการโจทย์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

25-บทคัดย่อ66-สุภัทราOK