SMART Students

การนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในชั้นเรียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบรรยากาศของการเรียน วิธีการเรียนการสอน และที่สำคัญที่สุดนักเรียนเองก็ได้ปรับตัวกับการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงมากขึ้น

1.ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่น (Collaboration) สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน (Communication) รวมไปถึงมีความสามารถใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง (Digital Literacy) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ​(Critical Thinking) สามารถแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและให้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ด้วย (Creativity)

2.ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยี

นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมและชิ้นงานโดยผ่านกระบวนการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ รู้จัดการตั้งสมมติฐานอย่างสร้างสรรค์ มีการวางแผนการทำงานแบบกลุ่ม มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน และมีการประเมินงาน ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้านการใช้เทคโนโลยี คือ

  • รางวัลชนะเลิศ Creative Design Junior ในงาน International Youth Robot Competition ครั้งที่ 6 ณ เมือง แดจอน สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้)
  • รางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน Fast Reliable Accurate Safe Cargo, รางวัล Champion ประเภท On-Site Maker Challenge, รางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Drone Hub และรางวัลชมเชยจาก โครงงาน The Underwater Logistics จากการแข่งขัน Kbot นานาชาติ Kbot ASIA 2019 ณ ศูนย์การ เรียนรู้โนอาห์ อาร์ค ฮ่องกง (Noah’s Ark Hong Kong)

3.คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมลงในบทเรียน และในด้านการใช้เทคโนโลยีมีการให้คeแนะนาการใช้งานที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ระมัดระวังในการใช้คำพูดหรือการแสดงความคิดเห็นที่กระทบไปถึงบุคคลอื่น ไม่แสดงออกถึงความไม่สุภาพและรุนแรง รวมถึงมีความรู้ในเรื่องการใช้จ่ายทางออนไลน์ ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง