SMART Teachers

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของครู เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และในยุคปัจจุบันได้เพิ่มศักยภาพให้กับครูในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วย

1.สร้างครูมืออาชีพ “iTeachers”

1.1 ADE (Apple Distinguished Educators) จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง บุคลากรของโรงเรียนได้รับการรับรองจากบริษัท Apple ให้ได้รับรางวัล ADE (Apple Distinguished Educators) จากการที่ครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับทักษะที่นักเรียนต้องมีในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันยังได้รับการเชิญให้ไปแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ ADE ทั่วโลกด้วย

1.2 ห้องเรียน iChampions ครูจำนวนหนึ่งได้รับการคัดเลือกให้ เป็น iChampions ซึ่งคัดเลือกจากแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้เข้ามาช่วย โดยได้รับการอบรมและให้คำปรึกษาเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท Apple ประเทศไทย ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนมีการจัด iPad Summer Bootcamp เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ สำหรับในปีการศึกษาต่อไป และทุกวันศุกร์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย

2.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี

โรงเรียนจัดให้ครูได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ นำปัญหาที่พบระหว่างการสอนมาสนทนา สอบถามความเห็นและหาวิธีแก้ไขร่วมกับเพื่อนครู ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.10-12.50 น. โดย คุณครูสามารถเลือกลงเวลาได้ตามสะดวกคนละ 1 คาบเรียน (50 นาที) และยังได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนด้วย เช่น เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำการเรียนรู้ Applications ใหม่ๆ วิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ คุณครูทุกท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถ จัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนได้ เช่น สื่อที่ทำจาก PowerPoint, Word, Keynote, Pages ฯลฯ นอกจากนั้นคุณครูยังสามารถประยุกต์ใช้ Applications อื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนด้วย เช่น การทำ Mind Mapping คุณครูเลือกใช้ Application Popplet, การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนคุณครูใช้โปรแกรม Kahoot!, แนะนำให้นักเรียนบันทึก สรุปเนื้อหาหรือทำรายงานในรูปแบบของดิจิทัลโดยใช้ Application Book Creator เป็นต้น

3.สร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีการศึกษา 2562 มีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีแนวโน้มที่จะสนใจในการเรียนลดลง จึงได้มีการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาโดยครูสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เป็นดิจิทัลหเพื่อเร้าให้นักเรียนสนใจใน บทเรียนมากยิ่งขึ้น

3.1 สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยคุณครูรวบรวมแหล่งเรียนรู้จากที่ต่าง ๆ มาไว้ใน Website “ascslearningcenter.blogspot.com” บทเรียนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหลักสูตร และใช้สื่อที่หลากหลายเช่น ข้อมูล, เสียง, รูปภาพ, คลิปวิดีโอ ฯลฯ มีความทันสมัยและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวก

3.2 สร้างหนังสือแบบเรียนดิจิทัล(iBook) ลดการใช้กระดาษ โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหนังสือครบทุกชั้นเรียน ลักษณะสำคัญของหนังสือดิจิทัลคือ เป็นหนังสือที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ iBook Author ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหนังสือสามารถบรรจุสื่อหลากหลายประเภท เช่น ข้อความ เสียง คลิปวิดีโอ แผนภูมิหรือชาร์ตต่าง ๆ เกมการศึกษา หรือแบบทดสอบ เป็นแบบ Active Book ที่ผู้อ่านสามารถโต้ตอบได้ นอกจากนั้นยังสามารถจัดทำไฮไลท์ จดบันทึก เพื่อนำมาทบทวนในภายหลังได้

3.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ใช้ Application iTunes U เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง และแผนการจัดการเรียนรู้จำนวนหนึ่งได้รับการเผยแพร่แบบ Public เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งครูและนักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาได้