Apple Distinguished School (Thai)

ตั้งแต่ปี 2013 เราเริ่มการใช้เทคโนโลยีของ Apple เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ร่วมกันคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัดนี้เรามีความยินดีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น Apple Distinguished School ประจำปี 2023-2026

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษา บริหารงานโดยภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูและผู้ปกครอง ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านวิชาการเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ได้จุดประกายความคิดให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ก้าวสู่การเรียนการสอนในยุคใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เป็นการเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ โดยมีครูคอยอำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสในการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเสริมทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการทบทวนตนเองอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนจึงได้กำหนดแผนงานด้านเทคโนโลยี มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี จัดโปรแกรมการเรียนแบบ 1:1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปรับเปลี่ยนทุกห้องเรียนให้เป็น Smart Classroom พร้อมรองรับอุปกรณ์ iPad, MacBook, Apple TV และห้องเรียน iMac

การเรียนรู้

นักเรียนชอบเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ทันสมัย มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวดเร็ว โดยเริ่มจากการค้นหาข้อมูลที่สะดวก เสมือนอยู่ในห้องสมุดขนาดใหญ่ รู้จักคัดเลือกข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวมรวมเป็นองค์ความรู้ จัดทำเป็นงานนำเสนอได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยโรงเรียนให้บริการในเรื่องการติดตั้ง Applications ที่จำเป็นใน iPad ของนักเรียน และสร้าง Infrastructure ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้

นักเรียนค่อย ๆ พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานที่เป็นแบบดิจิทัล เช่น การสร้างชิ้นงานเสนอผ่าน Application Green Screen ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องแสดงบทบาทสมมติจากการร่วมกันออกแบบ สร้างบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ส่งให้ครูช่วยตรวจแก้ไขให้ถูกต้อง และนำมาแสดง จากนั้นมีการบันทึกและตัดต่อเป็นชิ้นงาน ในวิชาดนตรีมีรูปแบบการเรียนแบบ iMusic  นักเรียนได้บูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ Application  GarageBand เป็นเครื่องมือสำคัญ ขณะเดียวกันโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะโดยปฏิบัติกับเครื่องดนตรีจริง

ส่วนในวิชาอื่นๆ นักเรียนได้เรียนรู้หลากหลายวิธีที่เข้ากับธรรมชาติของวิชานั้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีครูในบทบาทของโค้ชที่คอยกระตุ้นและแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิด สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้ เป็นการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของเรา โดยโรงเรียนของเรามี Apple Distinguished Educator และ Apple Learning Leader เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบการเรียนรู้ และครูทั้ง 100 % ของโรงเรียนเป็น Apple Teacher ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community)

ความสำเร็จ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะในการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งโรงเรียนเล็งเห็นว่ามีความสำคัญสำหรับอนาคตของนักเรียน ที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกวิธี จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้งาน การรับผิดชอบดูแล iPad ของตนเอง กำหนด Model การใช้งานในห้องเรียนซึ่งสามารถยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินความก้าวหน้า และมีงานวิจัยที่ครูมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เพื่อให้มีการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลสำหรับทุกคน

What’s Next

โรงเรียนจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยี โดยเน้นการให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมมากขึ้น ได้ขยายการใช้เทคโนโลยีเพื่อบูรณาการความรู้และสร้างองค์ความรู้ ขณะเดียวกันโรงเรียนยังคงต้องพัฒนาในด้านการบริการเพื่อให้นักเรียน ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Apple Distinguished School : Inspire / Imagine / Impact