พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ขึ้น โดยมี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและมอบตัวเป็นศิษย์กับคุณครูได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม