ASCS : Apple Teacher

ASCS : Apple Teacher

Image

Apple Teacher คือ โปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน และยกย่องนักการศึกษาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สำหรับการเรียนการสอน เส้นทางการเรียนรู้ที่กำหนด เวลาเองได้  เริ่มด้วยการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานบน iPad และ Mac และดำเนินต่อไปด้วยการบูรณาการ เทคโนโลยีของ Apple เข้าไปในบทเรียนทุกๆ วัน ในการเลื่อนขั้นทั้งสามส่วนครูค้นพบแรงบันดาลใจไม่มี ที่สิ้นสุดและโอกาสที่จะได้รับรางวัลสำหรับความทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น Apple Teacher ต้องมีการศึกษาบทเรียน 120 บท ซึ่งเป็น การสร้างเสริมทักษะที่จะช่วยให้การใช้ iPad หรือ Mac เพื่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องง่าย ซึ่งรวมถึงการใช้ Applications ที่ออกแบบโดย Apple อย่างเช่น Pages, Keynote, Numbers, GarageBand และ iMovie สำหรับการเรียนการสอนด้วย

เมื่อได้ศึกษาบทเรียนและทดสอบความรู้การใช้ iPad หรือ Mac ผ่านเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเหรียญ รางวัลเมื่อผ่านแบบทดสอบแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ รวมทั้งเหรียญรางวัลครบ 6 เหรียญ เพื่อเลื่อนขึ้นเป็น Apple Teacher ในกรณีของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้แนะนำให้ครูเป็น Apple Teacher ด้านการใช้ iPad เพื่อการจัดการเรียนรู้ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้จริง ขณะเดียวกัน ยังคงสนับสนุนให้ครูที่สนใจสามารถเป็น Apple Teacher ด้านการใช้เครื่อง Mac ด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้เป็น Apple Teacher

 1. ได้ฝึกฝนทักษะพื้นฐานสำหรับ iPad และ Mac และเรียนรู้วิธีทำให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การเขียนโค้ด และเทคโนโลยี
 2. มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้น
 3. ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรับรองเมื่อศึกษาบทเรียนและทำแบบฝึกหัดผ่านทั้ง 6 บทเรียน
 4. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีกับคุณครูทั่วโลกผ่านทางออนไลน์
 5. ครูสามารถสร้าง Port Folio ในแบบของ Apple Teacher เช่น การวางแผนการสอนแต่ละ ขั้นตอนหรือออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของครูไว้ในรูปแบบ Online

วิธีการก้าวสู่การเป็น Apple Teacher

 1. สมัครเข้าร่วมเป็น Apple Teacher ผ่านทาง Apple Teacher Learning Center
 2. เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการใช้ iPad เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาด้วยตนเองจาก Apple Teacher Learning Center จำนวน 6 บทเรียน คือ iPad, Pages, Keynote, Numbers, iMovie และ GarageBand
 3. หลังจากศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ต้องผ่านการทดสอบให้ครบทั้ง 6 บทเรียน จึงจะได้รับการรับรองให้เป็น Apple Teacher
 4. โรงเรียนแนะนำให้คุณครูผู้สอนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบในการเป็น Apple Teacher ด้านการใช้ iPad เพื่อการจัดการเรียนรู้
 5. โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจาก Apple Education ในการจัดการอบรมพิเศษ ซึ่งทำให้คุณครูได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการจัดทำสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเป็น Apple Teacher

 1. เป็นครูผู้สอน ผู้ช่วยครู หรือนักการศึกษา ซึ่งสอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
 2. เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสื่อและการจัดการเรียนรู้ทางไกล
 3. มีบัญชี Apple ID และมีประสบการณ์และทักษะในการใช้ iPad ในขั้นพื้นฐาน
 4. มีความตั้งใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ Apple Teacher

ASCS : Apple Teacher : Profile

ม.พัชรินทร์ ชาญณรงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
iChampion

ม.นฤพนธ์ คูณกำไร

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
iChampion / วิทยากร

ม.พรรณอร มีสาวงษ์

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
iChampion / วิทยากร

ม.วีระพงศ์ สุขสวัสดิ์

หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คริสตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ม.เพชรรัตน์ รงควงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
คริสตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
Apple Distinguished Educator

ม.ลัดดา ศรีท้วม

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา / วิทยากร
Coding ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ม.อรรถวิท พุ่มมะลิ

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
iChampion

ม.ตะลันต์ ปลื้มใจ

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
iChampion / วิทยากร

ม.สิริวรรณ ฉันทนะสานนท์

หัวหน้างานปกครอง
แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ม.ศิริพร ยุชัย

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
iChampion

ม.กุลยา โพธิ์นิ่มแดง

สุขศึกษา/พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ม.กิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3

ม.สุภัทรา ป่านคนศอก

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
iChampion

ม.จุฑามาศ สานุ่ม

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
iChampion

ม.จุฑารัตน์ ศรีจันทร์

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ม.ณภัทร ลาภศิริวัฒน์

ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ม.กาญจนา บุญรวม

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ม.วรรณเพ็ญ โตเทศ

สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ม.วนิดา โป้บุญส่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ม.มลวิภา สายเนตร

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ม.กุลวดี ทองสร้อย

นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ม.พนมไพร เทียนศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ม.ภัทรพร อุตพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ม.กัณฐิกา ไทยเกษม

นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ม.ภานุมน ฐานะตระกูล

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา / วิทยากร
Coding ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

ม.ศิริศรี หาญสุวานนท์

ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
iChampion

ม.นีรนุช เหลือลมัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ม.นิรินธนา จิตติธรรมวัฒน์

สุขศึกษาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
iChampion

ม.วิสุดา บุญแฝง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
iChampion / วิทยากร

ม.รุ่งพร โสมาบุตร

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ม.พีระพล ตัณพงษ์พานิช

ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

ม.พิชชา เกิดแก่นแก้ว

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ม.เบญจมา ธนานันท์

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ม.สุณิสา บุญชู

สุขศึกษาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ม.สุพรรณา ผังรักษ์

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ม.ศศิธร เจียมจิตต์

การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ม.กันจนา กิตติอังกูรพร

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
iChampion

ม.อุษา ศรีเกษม

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
iChampion / วิทยากร

ม.นงนุช แทนกอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ม.ปาณิศา แซ่ย่าง

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
iChampion

ม.สงกรานต์ แสงเกียง

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ม.ดวงฤทัย สานะสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
iChampion

ม.ธัญชนก วรรัตน์

สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
iChampion / วิทยากร

ม.รัตน์เรขา สุขสวัสดิ์

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3

ม.พนิตตา สุขยืด

สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ม.ช่อบัว ธาดาธนวงศ์

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ม.ปทุมพร พุฒวันเพ็ญ

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ม.วันเพ็ญ แซ่ตัน

ศูนย์วิทยาบริการ

ม.ศุภโชค อภิกวินวงศ์

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ม.ชนนิกานต์ แสงทิพย์

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
iChampion

ม.ชญานิศ ขันตี

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
iChampion

ม.โยษิตา เครือมาก

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
iChampion

ม.กฤติยาณี บุตรเบ้า

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
iChampion

ม.อัคพล สมพันธ์

สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
iChampion / วิทยากร

ม.รัตติกาล ริมแจ้ง

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
iChampion

ม.ปัญญา บุญหนุน

ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
iChampion / วิทยากร

ม.ธีรเกียรติ อ้นมี

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา / วิทยากร
Coding ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ม.รัชกฤช กฤติกรธัญสิริ

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา / วิทยากร
Coding ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ม.อุบลรัตน์ หารทวี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ม.ยุคลธร อินทรศร

งานสนับสนุนการสอน

ม.ศุภศิลป์ รีฮุง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ม.วรัณยา ชะเอมพงศ์

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
iChampion

ม.ธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา

ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
iChampion