ASCS : Apple Teacher

ASCS APPLE TEACHER

Image

Apple Teacher คือ โปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน และยกย่องนักการศึกษาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สำหรับการเรียนการสอน เส้นทางการเรียนรู้ที่กำหนด เวลาเองได้  เริ่มด้วยการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานบน iPad และ Mac และดำเนินต่อไปด้วยการบูรณาการ เทคโนโลยีของ Apple เข้าไปในบทเรียนทุกๆ วัน ในการเลื่อนขั้นทั้งสามส่วนครูค้นพบแรงบันดาลใจไม่มี ที่สิ้นสุดและโอกาสที่จะได้รับรางวัลสำหรับความทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น Apple Teacher ต้องมีการศึกษาบทเรียน 120 บท ซึ่งเป็น การสร้างเสริมทักษะที่จะช่วยให้การใช้ iPad หรือ Mac เพื่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องง่าย ซึ่งรวมถึงการใช้ Applications ที่ออกแบบโดย Apple อย่างเช่น Pages, Keynote, Numbers, GarageBand และ iMovie สำหรับการเรียนการสอนด้วย

เมื่อได้ศึกษาบทเรียนและทดสอบความรู้การใช้ iPad หรือ Mac ผ่านเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเหรียญ รางวัลเมื่อผ่านแบบทดสอบแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ รวมทั้งเหรียญรางวัลครบ 6 เหรียญ เพื่อเลื่อนขึ้นเป็น Apple Teacher ในกรณีของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้แนะนำให้ครูเป็น Apple Teacher ด้านการใช้ iPad เพื่อการจัดการเรียนรู้ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้จริง ขณะเดียวกัน ยังคงสนับสนุนให้ครูที่สนใจสามารถเป็น Apple Teacher ด้านการใช้เครื่อง Mac ด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้เป็น Apple Teacher

 1. ได้ฝึกฝนทักษะพื้นฐานสำหรับ iPad และ Mac และเรียนรู้วิธีทำให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การเขียนโค้ด และเทคโนโลยี
 2. มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้น
 3. ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรับรองเมื่อศึกษาบทเรียนและทำแบบฝึกหัดผ่านทั้ง 6 บทเรียน
 4. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีกับคุณครูทั่วโลกผ่านทางออนไลน์
 5. ครูสามารถสร้าง Port Folio ในแบบของ Apple Teacher เช่น การวางแผนการสอนแต่ละ ขั้นตอนหรือออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของครูไว้ในรูปแบบ Online

วิธีการก้าวสู่การเป็น Apple Teacher

 1. สมัครเข้าร่วมเป็น Apple Teacher ผ่านทาง Apple Teacher Learning Center
 2. เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการใช้ iPad เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาด้วยตนเองจาก Apple Teacher Learning Center จำนวน 6 บทเรียน คือ iPad, Pages, Keynote, Numbers, iMovie และ GarageBand
 3. หลังจากศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ต้องผ่านการทดสอบให้ครบทั้ง 6 บทเรียน จึงจะได้รับการรับรองให้เป็น Apple Teacher
 4. โรงเรียนแนะนำให้คุณครูผู้สอนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบในการเป็น Apple Teacher ด้านการใช้ iPad เพื่อการจัดการเรียนรู้
 5. โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจาก Apple Education ในการจัดการอบรมพิเศษ ซึ่งทำให้คุณครูได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการจัดทำสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเป็น Apple Teacher

 1. เป็นครูผู้สอน ผู้ช่วยครู หรือนักการศึกษา ซึ่งสอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
 2. เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสื่อและการจัดการเรียนรู้ทางไกล
 3. มีบัญชี Apple ID และมีประสบการณ์และทักษะในการใช้ iPad ในขั้นพื้นฐาน
 4. มีความตั้งใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ Apple Teacher

ASCS : Apple Teacher : Profile

ม.พรรณอร มีสาวงษ์

ภาษาไทย ป.4
Apple Distinguished Educator iChampion / วิทยากร

ม.เพชรรัตน์ รงควงศ์

หัวหน้าฝ่ายอภิบาลฯ
คริสตศาสตร์
Apple Distinguished Educator

ม.นีรนุช เหลือลมัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นาฏศิลป์

ม.พัชรินทร์ ชาญณรงค์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ภาษาไทย ป.6

ม.สุณิสา บุญชู

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

สุขศึกษาและพลศึกษา

ม.วิสุดา บุญแฝง

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

วิทยาศาสตร์

ม.ศุภศิลป์ รีฮุง

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ม.กิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ภาษาอังกฤษ ป.3

ม.วีระพงศ์ สุขสวัสดิ์

สังคมศึกษา

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ม.ตะลันต์ ปลื้มใจ

วิทยาศาสตร์ ป.5

iTeacher/วิทยากร

ม.ลัดดา ศรีท้วม

กราฟิก ป.5-6

iTeacher/วิทยากร

ม.อรรถวิท พุ่มมะลิ

คณิตศาสตร์ ป.5

iChampion

ม.กุลยา โพธิ์นิ่มแดง

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3

ม.สิริวรรณ ฉันทนะสานนท์

หัวหน้างานปกครอง

แนะแนว/เนตรนารี ป.4-6

ม.ศิริพร ยุชัย

ภาษาอังกฤษ

iChampion

PORTFOLIO

ม.สุภัทรา ป่านคดศอก

คณิตศาสตร์ ป.5

iChampion

ม.จุฑามาศ สานุ่ม

คณิตศาสตร์ ป.2-3

iChampion

ม.ณภัทร ลาภศิริวัฒน์

ภาษาจีน

ม.กุลวดี ทองสร้อย

ภาษาอังกฤษ ป.4

ม.วรรณเพ็ญ โตเทศ

สังคมศึกษา ป.5

ม.วนิดา โป้บุญส่ง

สุขศึกษาและพลศึกษา

ม.มลวิภา สายเนตร

คณิตศาสตร์ ป.3-4

ม.มณพัช ไทยเกษม

นาฏศิลป์

ม.พนมไพร เทียนศรี

ครูคณิตศาสตร์ ป.5-6

ม.ภัทรพร อุตพันธ์

ครูคณิตศาสตร์ ป.6

ม.ภานุมน ฐานะตระกูล

Stream ป.4-5

ม.นิรินธนา จิตติธรรมวัฒน์

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2
iChampion

ม.พิชชา เกิดแก่นแก้ว

วิทยาศาสตร์ ป.1,3

ม.รุ่งพร โสมาบุตร

ภาษาไทย ป.2

ม.พีระพล ตัณพงษ์พานิช

ดนตรี

PORTFOLIO

ม.สุพรรณา ผังรักษ์

คณิตศาสตร์ ป.1

ม.เบญจมา ธนานันท์

ภาษาไทย ป.1

ม.ปาณิศา แซ่ย่าง

วิทยาศาสตร์
iChampion

ม.สงกรานต์ แสนเกรียง

สังคมศึกษา

PORTFOLIO

ม.นงนุช แทนกอง

ภาษาอังกฤษ ป.3

PORTFOLIO

ม.ธัญชนก วรรัตน์

สังคมศึกษา ป.3
iChampion /วิทยากร

ม.รัตน์เรขา สุขสวัสดิ์

ภาษาอังกฤษ ป.2

PORTFOLIO

ม.ดวงฤทัย สานะสิทธิ์

นาฏศิลป์ ป.1,2,6
iChampion

ม.ปทุมพร พุฒวันเพ็ญ

คณิตศาสตร์ ป.2

ม.วันเพ็ญ แซ่ตัน

สังคมศึกษา

ม.พนิตตา สุขยืด

สังคมศึกษา ป.4-5

ม.โยษิตา เครือมาก

ภาษาไทย ป.3
iChampion

ม.ชนนิกานต์ แสงทิพย์

ภาษาไทย ป.3
iChampion

ม.ชญานิศ ขันตี

การงานฯ ป.5-6
iChampion

ม.ยุคลธร อินทรศร

งานสนับสนุนการสอน

(งานพยาบาล)

PORTFOLIO

ม.กฤติยาณี บุตรเบ้า

ภาษาไทย ป.5
iChampion

PORTFOLIO

ม.อัคพล สมพันธ์

สังคมศึกษา ป. 5-6
iChampion / วิทยากร

ม.รัตติกาล ริมแจ้ง

วิทยาศาสตร์ x. 4-6
iChampion

ม.ปัญญา บุญหนุน

ดนตรี ป. 5-6
iChampion / วิทยากร

ม.ธีรเกียรติ อ้นมี

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา / วิทยากร
steam ป.5-6

ม.ธรณินทร์ รุ่งเจริญวัฒนา

ดนตรี ป.5-6

ม.วลี ตระกลลักษณา

การงานอาชีพ ป.1,ป.2 , ป.5

ม.อัมรินทร์ สิทธิศักดิ์

ภาษาอังกฤษ