โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เข้าร่วม แข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023 กวาดรางวัลการแข่งขัน หลากหลารายการ

คณะครู นักเรียน ทีม Assump-Silom โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023 ระหว่างวันที่ 2- 7 สิงหาคม 2566 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ผลการแข่งขัน มีรายการดังต่อไปนี้

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Item Recycle

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ Gold อันดับ 1
ITEM RECYCLE การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023

รางวัลชนะเลิศ Gold อันดับ 1
ITEM RECYCLE

🥇 เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.5/4
🥇 เด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4/1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย รางวัลรองชนะเลิศ Silver อันดับ 2 ITEM RECYCLE
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023

รางวัลรองชนะเลิศ Silver อันดับ 2
ITEM RECYCLE

🥈 เด็กหญิงวริศนันท์ ดาวสุวรรณศรี ป.6/1
🥈 เด็กหญิงณัฐณิชา แต่ผู้เจริญ ป.6/3

รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย Project The iCANE รางวัลชนะเลิศ Gold รายการ Creative Design
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023

รางวัลชนะเลิศ Gold
Project The iCANE

🥇เด็กหญิงณปภัช ชาญชิดชิงชัย ป.4/5
🥇เด็กหญิงวริศนันท์ ดาวสุวรรณศรี ป.6/1
🥇เด็กหญิงชญาน์นันท์ เจนจิราจิรโชติ ป.6/2
🥇เด็กหญิงณัฐณิชา แต่ผู้เจริญ ป.6/3
🥇เด็กหญิงณัฐวรินทร์ นิธิศอติพงศ์ ป.6/3

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย Project The Happy Feet รางวัลรองชนะเลิศ Silver รายการ Creative Design
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023

รางวัลรองชนะเลิศ Silver
Project The Happy Feet

🥈เด็กหญิงเรณุกา วงศ์วิวัฒน์ชัย ป.4/4
🥈เด็กหญิงชญานิศ อิษฎ์สกุลวงค์ ป.4/4

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย Project The Helmet รางวัลรองชนะเลิศ Bronze รายการ Creative Design
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023

รางวัลรองชนะเลิศ Bronze
Project The Helmet

🥉เด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4/1
🥉เด็กหญิงจิรภิญญา ศุขสุฤทธิ์ ป.4/4
🥉เด็กหญิงภัทราพร วนาทรัพย์สงวน ป.5/3
🥉เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.5/4
🥉เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันติ์ ป.6/5

รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Push-Push (Junior)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย  รางวัลรองชนะเลิศ Bronze รายการ  Push-Push (Junior)
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023

รองชนะเลิศอันดับสอง Bronze
🥉เด็กหญิงชญานิศ อิษฎ์สกุลวงค์ ป.4/4

รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Volley Ball (Junior)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย  รางวัลรองชนะเลิศ Bronze รายการ Volley Ball (Junior)
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023

Excellent

🏆เด็กหญิงเรณุกา วงศ์วิวัฒน์ชัย ป.4/4
🏆เด็กหญิงจิรภิญญา ศุขสุฤทธิ์ ป.4/4
🏆เด็กหญิงณปภัช ชาญชิดชิงชัย ป.4/5
🏆เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันติ์ ป.6/5

บรรยากาศ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023

เบื้องหลังความสำเร็จ ในทุกผลรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 คุณครูผู้ควบคุมทีม

  1. ม.กิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง
  2. ม.ภานุมณ ฐานะตระกูล
  3. ม.ธีรเกียรติ อ้นมี
  4. Mr.Paul Arnic Calahi