Slider

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ
อธิการิณี

เซอร์มารี คริสติน อนงค์จรรยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เซอร์เดอนีส ดาวดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน


School Transformation

Inspire

โรงเรียนอัสสมชัญคอนแวนต์ สีลม เน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้มีความเป็นผู้นำรู้วิธีการเรียนสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับโลกที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นักเรียนของเราได้รับโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ได้เสริมทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักเชื่อมโยงควรรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้

Browse

Imagine

สนับสนุนให้นักเรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนด้วยวิธีการของตนเอง เทคโนโลยีช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงจินตนาการออกมาได้อย่างรวดเร็ว สวยงามและมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เน้นการสร้างความเข้าใจ การแก้ปัญหาและสรุปให้เป็นความรู้ใหม่

Browse

Impact

ครูและนักเรียนได้รับการสนันบสนุนให้ใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี และจากประสบการณ์ที่มีอยู่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนทางการศึกษาอื่น ๆ นำไปใช้

Browse


ข่าวสารประชาสัมพันธ์


คนเก่ง ASCS


รับสมัครครูและบุคลากร


กิจกรรม ASCS รักษ์โลก ลดขยะ


SMART ASCS

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง