บทคัดย่องานวิจัย – 02 ปีการศึกษา 2566

เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับแอปพลิเคชัน BLOOKET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

02-บทคัดย่อ66-ตะลันต์-OK