บทคัดย่องานวิจัย – 06 ปีการศึกษา 2566

การใช้สื่อ Decide Now เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2566

06-บทคัดย่อ66-วนิดาOK